miercuri, aprilie 17, 2024

Autoritatea din Comunicaţii va putea dispune declanşarea unei investigaţii dacă furnizorul de servicii intermediare reclamat îşi are locul principal de stabilire sau reşedinţa în România

EconomieAutoritatea din Comunicaţii va putea dispune declanşarea unei investigaţii dacă furnizorul de servicii intermediare reclamat îşi are locul principal de stabilire sau reşedinţa în România

”ANCOM lansează astăzi în consultare publică proiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de soluţionare a plângerilor privind serviciile digitale şi proiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de certificare a organismelor de soluţionare extrajudiciară a litigiilor iniţiate împotriva furnizorilor de platforme online. Aceste acte normative stabilesc aspecte procedurale menite să contribuie la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul DSA). Regulamentul DSA este un act legislativ obligatoriu pentru statele membre şi se va aplica în toate statele membre UE începând cu data de 17 februarie 2024”, anunţă ANCOM.

Conform proiectului de decizie, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale în România, primeşte, analizează, transmite răspunsuri şi, după caz, redirecţionează către coordonatorii serviciilor digitale din alte state plângerile admisibile primite, întemeiate pe dispoziţiile art. 53 din Regulamentul DSA. Conform acestui articol, destinatarii serviciului, precum şi orice organism, organizaţie sau asociaţie mandatată să exercite în numele lor drepturile conferite de regulament au dreptul de a depune o plângere împotriva furnizorilor de servicii intermediare, invocând o încălcare a Regulamentului, la coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este situat sau stabilit destinatarul serviciului.

Deşi principala responsabilitate în tratarea şi soluţionarea iniţială a plângerilor revine furnizorilor de servicii intermediare, care sunt obligaţi să instituie o serie de măsuri organizatorice pentru a asigura respectarea Regulamentului, coordonatorii de servicii digitale trebuie să ia măsuri atunci când le sunt semnalate încălcări sistemice ale acestuia.

Pe baza analizei plângerilor primite, referitoare la potenţialele încălcări sistemice ale Regulamentului, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, poate dispune declanşarea unei investigaţii dacă furnizorul de servicii intermediare reclamat îşi are locul principal de stabilire sau reşedinţa în România sau dacă reprezentantul legal al acestuia este stabilit în România. Termenul propus pentru soluţionarea acestor plângeri este de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 90 de zile în cazul unor situaţii complexe.

În cazul în care furnizorul de servicii intermediare reclamat îşi are locul principal de stabilire/reşedinţa în alt stat din Uniunea Europeană sau dacă reprezentantul legal al acestuia nu este stabilit în România, ANCOM va transmite plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din ţara de stabilire, conform competenţelor acestuia stabilite prin Regulament, cu informarea petiţionarului despre redirecţionarea plângerii.

Totodată, ANCOM va intermedia comunicarea dintre coordonatorul serviciilor digitale din ţara de stabilire a furnizorului de servicii intermediare, atât în ceea ce priveşte stadiul plângerii şi solicitarea unor informaţii suplimentare, cât şi transmiterea rezoluţiei finale către petiţionar.

În cazul plângerilor ce nu sunt întemeiate pe dispoziţiile art. 53 din Regulamentul DSA, dar care se referă la conţinutul ilegal existent în mediul online, înregistrarea se realizează separat în scopuri statistice, soluţionarea acestora fiind de competenţa autorităţilor relevante ce deţin atribuţii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate. În aceste situaţii, petenţii vor fi informaţi, în termen de 30 de zile, cu privire la motivele pentru care nu sunt considerate a fi plângeri întemeiate pe art. 53 şi, în măsura în care este posibil, vor primi recomandări cu privire la modalitatea de soluţionare, inclusiv îndrumarea de a se adresa furnizorului de servicii intermediare, informaţii privind obligaţiile acestuia, conform Regulamentului DSA, precum şi privind autoritatea relevantă competentă, dacă este identificată.

”ANCOM nu se pronunţă cu privire la calificarea unui conţinut din mediul online ca fiind ilegal (cu excepţia situaţiilor în care este ea însăşi autoritate relevantă pe un anumit domeniu), soluţionarea plângerilor cu acest obiect fiind de competenţa autorităţilor sau instituţiilor publice ce deţin atribuţii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate în conformitate cu normele ce reglementează activitatea acestora. Cu caracter de exemplu, ANCOM are rolul de autoritate de supraveghere şi control, în domeniile reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică”, precizează ANCOM.

Persoanele juridice pot solicita ANCOM certificarea în calitate de organism de soluţionare extrajudiciară a litigiilor iniţiate împotriva furnizorilor de platforme online.

În vederea obţinerii certificării de organism de soluţionare extrajudiciară a litigiilor, entităţile interesate pot depune o cerere prin completarea unui formular-tip împreună cu toate documentele şi dovezile prin care demonstrează că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA.

Formularul-tip va fi pus la dispoziţie de ANCOM, la sediile sale şi pe site-ul propriu şi cuprinde, printre altele, informaţii privind datele de identificare şi de contact, domeniul de expertiză în care va activa ca organism, limba sau limbile oficiale din UE în care poate asigura soluţionarea alternativă a litigiilor şi competenţele specifice, resursele umane şi tehnice disponibile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiului, modul şi sursele de finanţare ale activităţilor solicitantului, componenţa structurii de conducere, precum şi perioada pentru care se solicită certificarea.

După înregistrarea cererii din partea solicitantului, preşedintele ANCOM va desemna o comisie care va fi responsabilă cu verificarea dosarului înregistrat şi analizarea pe fond a acestuia. În urma finalizării analizei, Comisia va propune preşedintelui ANCOM fie certificarea organismului de soluţionare extrajudiciară a litigiilor, în cazul în care solicitantul a demonstrat că îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA, fie respingerea solicitării de certificare, atunci când solicitantul nu a demonstrat că îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la articolul menţionat.

Organismele certificate au obligaţia de a informa ANCOM, în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul în care intervin modificări ale informaţiilor în baza cărora au obţinut certificarea. Totodată, organismele certificate de soluţionare extrajudiciară a litigiilor au obligaţia de a transmite ANCOM, o dată pe an, un raport cu privire la funcţionarea lor, specificând, cel puţin, numărul de litigii pe care le-au primit, informaţiile cu privire la rezultatele litigiilor respective, durata medie de soluţionare a acestora, precum şi eventualele deficienţe sau dificultăţi întâmpinate. 

Încetarea calităţii de organism de soluţionare extrajudiciară a litigiilor operează fie ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost acordată certificarea, atunci când organismul în cauză nu a formulat o cerere pentru reînnoire, fie, înainte de termen, ca urmare a solicitării formulate în acest sens de către organismul în cauză ori ca urmare a revocării certificării în situaţia în care ANCOM constată, în urma unei investigaţii, că organismul de soluţionare extrajudiciară a litigiilor nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA.

Pentru implementarea prevederilor Regulamentului DSA, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi ANCOM au iniţiat împreună un proiect de lege care stabileşte măsurile legislative naţionale necesare pentru aplicarea dispoziţiilor normei europene, act normativ asumat de Guvern şi care se află în prezent pe circuitul legislativ pentru adoptare în cadrul Parlamentului.

Proiectul desemnează ANCOM în calitate de coordonator al serviciilor digitale şi stabileşte, printre altele, în sarcina autorităţilor relevante (instituţii, autorităţi publice ce deţin atribuţii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate sau autorităţi judiciare) posibilitatea de a emite ordine prin care furnizorul de servicii intermediare are obligaţia de a acţiona împotriva conţinutului ilegal din mediul online sau de a furniza anumite informaţii.

Regulamentul DSA prevede şi obligaţii în sarcina furnizorilor de servicii intermediare, atât în ceea ce priveşte informarea, cât şi pentru înlăturarea conţinutului ilicit. Pe scurt, tot ce este ilegal în mediul offline este ilegal şi în mediul online şi va fi sancţionat de către entităţile responsabile, iar toată această activitate va fi coordonată de ANCOM.

În aplicarea normei naţionale, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, urmează să adopte şi măsurile procedurale în sprijinul aplicării normei primare. Având în vedere această obligaţie a instituţiei, precum şi întâietatea legislaţiei europene în faţa normelor naţionale, ANCOM face un prim pas în aplicarea Regulamentului DSA, lansând în consultare publică aceste două proiecte de decizie.

Proiectul de decizie privind stabilirea procedurii de soluţionare a plângerilor privind serviciile digitale şi proiectul de decizie privind procedura de certificare a organismelor de soluţionare extrajudiciară a litigiilor iniţiate împotriva furnizorilor de platforme online pot fi consultate pe site-ul ANCOM, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 15.03.2024.

Vezi si alte articole...